dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
dot מגזרי פעילות
dot
pics_jobclasses
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשייה
dot
חברת TAYA מזהה בתעשייה צריכת אנרגיה מוגברת, התייעלות בתעשיה יכולה להוות השינוי בראייתינו הנה ליבת הכלכלה (צריך למצוא ביטוי טוב יותר לכך שתעשייה היא עשייה ולכן מרכזית ביותר לטעמנו), ניתן ונכון להביא לחיסכון בהוצאות האנרגיה עבור מפעל פעיל.

התייעלות אנרגטית בתעשייה לעיתים מכילה בתוכה את הפוטנציאל לייעל את תהליך הייצור עצמו על ידי פתיחת צווארי בקבוק באספקת מקור האנרגיה.
חברת TAYA מתמחה בניהול פרוייקטי התייעלות אנרגטית בתעשייה.

חברת TAYA מבצעת פרויקטי התייעלות אנרגטית בתעשיה תוך התחשבות והשתלבות מיטבית במאפייני המפעל - כגון מודל הפעילות, עונתיות, דרישות האנרגיה למוצר-תוצר מיטבי.

מהנדסי החברה מנתחים את מאפייני המפעל, צרכניו, מדדי הצריכה, תהליך הייצור והתהליכים הנלווים ומתאימים את חלופות האנרגיה היעילות ביותר ביחס לכל אלה.
dot
דוגמת פרויקט:
החברה ביצעה פרויקט התייעלות במערכת אשר מהווה צרכן האנרגיה המרכזי במפעל ומבצעת תהליך ליבה בפעילותו. בפרויקט שולבו ההיבטים הבאים:

1. פיילוט מקדים לבחינת מרכיבים שונים של הפרויקט טרם יישומם
2. לימוד המערכת הקיימת ומדידה של נצילות מנגנוניה על פי
הגדרת המוצר ועל בסיס מנייה בשטח
3. קביעת בסיס מוגדר של דרישות המערכת וניטור
מתמיד בשעת ביצוע הפרויקט ולאחריו.
dot דוגמת פרויקט:
החברה ביצעה פרויקט התייעלות במערכת האנרגיה הכוללת במפעל בהתייחס להיבטים הבאים:
1. לוחות זמנים קצרים בשל עונתיות
2. מועדי והיקף השבתה מינימליים
3. ליווי והרצת המערכת בתקופת העונה לשם מניעה
וטיפול בתקלות בזמן קריטי
4. דרישות האנרגיה השונות של מערכות היצור
ושילוב בין מערכות חדשות וישנות.
dot
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot