dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
תחומי פעילות dot
dot
ניהול פרויקטים
dot
TAYA מנהלת פרויקטים בתחומים של התייעלות ושיפור ביצועים בגופים עתירי צריכה במיקור חוץ, כולל ייצור חשמל וקוגנרציה מגז טבעי, ומהשבת חום ממערכות הייצור המפעליות.

ניהול תכנון ובחירת קבלנים מבצעים

1. ניהול כולל של תכנון הפרויקט, לרבות בחירת היועצים המקצועיים הנוספים הדרושים.

2. סיוע בבחירת ספק/קבלן ביצוע.
    2-1. קביעת קריטריונים לבחירת ספק / כתיבת מכרז.
    2-2. ביצוע סיורי קבלנים וקבלת הצעות מחיר מספקים על בסיס הקריטריונים שנקבעו.
    2-3. הצגת מכלול הנתונים ביחס לחלופות/הצעות ואפשרויות המימון.
    2-4. סיוע בבחירת ספק/קבלן (לרבות ליווי חתימת חוזה והוצאת הזמנה).
3. קביעת תכנית עבודה ותקציב.

ניהול הפרויקט ובקרה על החיסכון למשך שנים

4. ניהול תוכנית האב לביצוע כולל מעקב לוחות זמנים של קבלני הביצוע, ומתן דוחות התקדמות להנהלת המבנה.
5. ניהול רכש.
6. פיקוח עליון על קבלני הביצוע שיעבדו במתכונת "תכנון ביצוע".
7. בקרה על אישור המסירה של המערכות לפני ואחרי התקנתן.
8. בדיקה ואישור חשבונות קבלני המשנה.
9. ניטור החיסכון למשך 3 שנים.

בנוסף, החברה מתמחה בניצול מענקים - באיתור וחיבור בין פוטנציאל התייעלות אנרגטית למענקים הזמינים לטובת תמיכה במימון הפרויקט.
וכן, כחלק מפעילותה משלבת החברה מימון פרויקטים – מבצעת פרויקטי התייעלות אנרגטית ממומנים בתעשייה, במוסדות, לפרטיים וציבוריים, על ידי גורמי מימון ייעודיים.
dot
dot
pics_new_air_rules
dot
pics_new_air_rules
dot
pics_new_air_rules
dot
ניהול פרויקטים
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot