dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
תחומי פעילות dot
dot
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
ניהול אנרגיה - החברה עובדת באופן שוטף מול רפרנט האנרגיה בארגון ומובילה מעקב אחר תכנון מול ביצוע ביישום תכנית ההתייעלות ועמידה בייעדי ההתייעלות, אימות חיסכון ועמידה בנהלי האנרגיה.

ניתוח האנרגיה בסטטוס חודשי, רבעוני ושנתי לתחום האנרגיה בארגון על בסיס מדידה תדירה.
החברה תיזום פעולות למניעת ירידה בנצילות אנרגטית של המיתקנים ולהמליץ על פעולות שימור אנרגיה ולפעול ליישומן;

תחזוקה - TAYA מציעה שירותי תחזוקה במיקור חוץ הכוללים אחזקת מערכות האנרגיה והייצור ושימור ערכי ההתייעלות. החברה תפקח על תפעול ותחזוקת הצרכנים בארגון המבטיחים ניצולת מרבית של המיתקנים והתהליכים ולנקוט פעולות הדרושות להבטחת נצילות אנרגטית.

ייזום פרויקטים המשכיים - סימון יעדים וקביעת מטרות התייעלות אנרגטית עתידיות לטווח הבינוני והרחוק במיקור חוץ ועדכון תהליכי התייעלות בראיית טכנולוגיות עתידיות.
dot
dot
pics_new_air_rules
dot
נגב מינרלים
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot