dot
dot
| | | | |
dot dot
dot
תחומי פעילות dot
dot
ייצור חשמל עצמי
dot
TAYA הנה חברה מובילה בתחום ייצור חשמל עצמי באמצעות דלקים חלופיים לרבות גז טבעי. החברה מתמחה במיפוי מקורות האנרגיה של הצרכן והפקת תכנית ליישום אופטימיזציה שלהם בשילוב מערכות קוגנרציה וטריגנרציה.

יתרונות הפתרון:

• הפיכת העסק ליזם עצמי של ייצור אנרגיה - עצמאות אנרגטית לעסק
• פתרון אנרגטי וכלכלי מיטבי לעסק לאורך זמן:
  • חיסכון בשיעור של 15-30% מעלויות החשמל בשעות הפסגה והגבע
  • חיסכון של 2,500 ₪ לכל טון גפ"מ הנצרך כיום
  • ניצול עודפי החום לשימושים השונים
• מעבר לגז טבעי כמקור אנרגיה עיקרי לייצור חשמל עצמי ושימושים נוספים בעסק.
  בסיס לפיתוח העסק על בסיס מקור אנרגיה זה.
• פתרון לצרכני חום וקור בעסק
• פרויקט ממומן בהתאם לצורך
• גיבוי קבוע של חח"י

TAYA מובילה את הפרויקטים במתכונת של ניהול הפרויקט מלא החל משלב התכנון, היתרים, ניהול הביצוע ואחזקה. TAYA תציע לעסק מודלים של מימון ושותפות בהתאם לדרישות הרגולציה. TAYA מפתחת חלופות לצמצום צריכת משאבים על ידי השבה, מיחזור, שימוש חוזר, הגדלת הניצולת, שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, פיתוח ויישום חלופות צריכה, של המשאבים הבלתי מתחדשים הקיימים בצרכן.
dot
dot
pics_new_air_rules
dot
נגב מינרלים
dot
dot
dot
dot
נהיה בקשר
dot
dot
dot
052-3635937
tehila@taya-group.com
dot
סיפורי הצלחה
dot
פרויקט רפת ניר בכרמל
פרויקט תאורה אפרת
בניין משרדים תכן – תל אביב
מפעל אגרוטופ - הפח
קיבוץ רגבים
מפעל מזון - פריניר
מפעל ריתוך - כרמוכרום
dot
תחומי פעילות
dot
ניהול פרויקטים
ייצור חשמל עצמי
תכנון ואיתור פוטנציאל התייעלות
ניהול ואחזקת אנרגיה
dot
מגזרי פעילות
dot
תעשיה
קיבוצים וקהילות
חברות מסחריות
רשויות מקומיות
dot
דף הבית
dot
אודותינו
דיברו עלינו
מדיה
מצגות
צור קשר
dot
dot
dot